Start chat!
Chat accepted!
Sorry, the chat is not available at this moment.

Skip to Main Content »

Worlds First Condom Speciality Shop
 

U hebt niets in uw winkelwagen.

Taal

You're currently on:

Condoms for the people

16-01-2017 17:47

Condoms for the people

Laten we eerlijk zijn. De meeste mensen vinden het fijner om zonder condoom te vrijen dan met. Condoommerken en -fabrikanten bedenken de gekste dingen om condoomgebruik zo leuk mogelijk te maken, door er smaakjes, textuur, prints of stimulerende middeltjes aan toe te voegen. Het Nederlandse merk Wingman bedacht bijvoorbeeld een manier om een condoom gemakkelijk om te doen, EXP zorgt voor smaken die je zo gek niet kunt bedenken, Blue Diamond stimuleert de erectie en Einhorn zorgt voor eerlijke, veganistische en schitterend verpakte condooms. Maar wat werkt nou het beste? Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen graag condooms gebruiken? In ons archief vonden we (interview Condomerie-oprichter Theodoor van Boven, NOS Met het Oog op Morgen, 25 maart 2013) een prachtig voorbeeld van een condoom dat precies aan de wensen van de doelgroep voldeed en daarmee condoomgebruik bevorderde. 

In 1991 deed de Duitse landbouwdeskundige, Prof. Dr. Walter Kipp, onderzoek voor de FAO in het Kabarole district in Uganda dat uitliep op een Social Marketing project in 1992 door het District Health Team. Kipp werkte nauw samen met de Oegandees Bob Mwesigye en de Amerikaan Paul Kabwa. Het meest bijzondere aan dit project was, dat het oorspronkelijke doel te maken had met het behoud van kennis in de landbouw. Kennis werd in Oeganda mondeling overgedragen van de ene generatie op de andere. Helaas was de generatie met de kennis aan het uitsterven! Door AIDS. De situatie was dramatisch. Op het platteland leefden er oma's in gezinsverband met bijvoorbeeld 22 kleinkinderen, omdat de ouders van de kleinkinderen waren overleden. Op het toppunt van de aidsepidemie was 40% van de zwangere vrouwen hiv-positief. En een urgent probleem voor de Oegandese president Museveni was het zwakker worden van zijn leger. Ook hier was aids de boosdoener. 

Een project gericht op deze twee belangrijke kwesties, het behoud van kennisoverdracht en een sterk leger, liep noodgedwongen uit tot een project ter aidspreventie. En het verliep effectiever dan menig ander anti-aids-project (op een aantal projecten na, zoals het project van het team rondom Joep Lange en het project van bierbrouwer Heineken in Afrika, die ook gericht waren op het behoudt van kennis en kracht binnen de eigen groep werknemers). Een belangrijk onderdeel van het succes was het ontwerpen van een speciaal condoom voor de bevolking van Kabarole. 

De methode om tot dit ideale condoom te komen was simpelweg praten in combinatie met goed onderzoek. Praten met de "gewone" bevolking, praten met de “hoog risico” populatie, praten met de vrouwen, studenten, arbeiders op platteland en in stad, met de distribiteurs van condooms (plaatselijke winkeleigenaren) en hen vragen stellen over waaraan een ideaal condoom zou moeten voldoen. Er werd gevraagd naar voorkeuren wat betreft prijs, uiterlijk van de verpakking, naam en logo, verkooppunten en men stond open voor commentaar en wensen buiten deze categorieën. 

Het resultaat was een (1) voor iedereen betaalbaar condoom dat (2) goed in een borstzakje van een overhemd past, (3) subtiel van kleur is (bruin) en (4) verkocht werd in een pakje dat niet 1 maar 5 condooms bevat, (5) verpakt wordt in een zo smal mogelijke folie en (last but not least 6) een lichte vanille/witte chocolade geur heeft. Het merk werd “Engabu” genoemd, naar het lokale woord voor “schild” en het logo illustreerde een man met speer en schild, in defensie tegen SOA’s en in de aanval als vijand van HIV en AIDS. Daarnaast werd met plaatselijke winkeleigenaren onderhandeld over de distributie, openingstijden en promotie. Aangezien openlijke promotie van condooms nationaal verboden was, is er gezocht naar manieren om het merk “Engabu” aanwezigheid te geven (“Engabu” verkopen bleek minder gevoelig dan “condooms” verkopen en posters als “Geen condooms, geen seks” waren aanvaardbaar). Omdat reclame in kranten en andere media niet geoorloofd was, werd er veel gedaan aan promotie via seminars, gezondheidscentra en adviesdiensten, en maakte men gebruik van toneelstukjes en straattheater om de boodschap goed over te brengen. 

Doel was de hoge statistiek cijfers in 14 jaar omlaag te krijgen; het lukte al na 7 jaar om de hiv-prevalentie bij zwangere vrouwen van 40% naar 14% te krijgen. Het project bleek dus een succes en de eerste paar partijen vlogen de winkels uit. Uiteindelijk is het merk – nadat de subsidie stopte – overgenomen door de Oegandese regering. Echter, zoals helaas vaak het geval is, verwaterde dit project later door politieke veranderingen. Ondanks de nieuwe boodschap “ABC” (Abstinence, Be faithful, use a Condom) werd de “Abstinence Only” door het land verspreidt en daarmee condoom gebruik sterk ontmoedigd. 

Het punt is echter dat het product zelf met de gehele sociale marketing eromheen een succes was, dankzij slim onderzoek: direct face-to-face contact met de mensen die je wilt aanspreken en het product plaatsen in een sociale, politieke, religieuze, topografische context. 

Conclusie 1: een geweldig en effectief aidspreventieproject is ontstaan als bijzaak van de aanpak van een heel ander probleem: het verdwijnen van landbouwkennis en het verzwakken van het leger. En tot nu hebben NGO’s hier nauwelijks van geleerd en dit project op deze manier herhaald (op Joep Lange en Heineken na dus). Wellicht is de doelmatigheid van een landbouwprofessor precies wat dit soort interventies nodig hebben.
Conclusie 2: maak een condoom paars, met stekels of roodgele vlammen, als je maar weet wat er nodig is om de belemmeringen bij de doelgroep weg te halen. Onderzoek de bevolkingsgroep voor wie je het condoom wilt ontwikkelen en praat met ze, vraag ze wat zij een goed condoom vinden. En denk niet alleen na over het product zelf maar over de gehele context waarbinnen je je product – het condoom in dit geval – wilt plaatsen. En wellicht los je naast de preventie van aids, menig andere urgente zaak op.

engabu condom

Condoms for the people

Let’s be honest. Most people prefer to have sex without a condom. Condom brands and manufacturers come up with the craziest things to make condom use fun by adding flavours, textures, prints or stimulating lubricants. The Dutch brand Wingman makes condoms that are easier to apply, EXP thinks of the most exotic flavours, Blue Diamond stimulates the erection and Einhorn provides vegan, fair trade and attractively wrapped condoms. But what is the most effective solution to make people wear condoms? In our archive, we found (interview Condomerie-founder Theodoor van Boven, NOS Met het Oog op Morgen, March 25 2013) a perfect example of a condom that was exactly what the people wanted and thereby successfully promoted condom use. 

In 1991 Prof. Dr. Walter Kipp, a German professor of agriculture, conducted a research for FAO in the Kabarole district in Uganda. This research transformed into a Social Marketing project in 1992 by a District Health Team. Kipp closely worked together with Bob Mwesigye from Uganda and Paul Kabwa from the U.S. The most peculiar about the origin of the project was that it initially aimed at agricultural knowledge preservation. Knowledge was orally transmitted from one generation to the next. Unfortunately, the generation with the knowledge was threatened with extinction! Due to Aids. The situation was severe. In the suburbs there was a grandmother living with her 22 grandkids (all the parents had died) for example and the percentage of HIV infection among pregnant women was 40%. Another urgent problem on president Museveni’s agenda was the weakened army. This was also caused by Aids.

A project aimed at two important problems (preservation of knowledge and a strong army) converted into an Aids prevention program. And it was more effective than most other anti-aids-interventions (except for example Joep Lange’s project and that of Heineken in Africa, that were also initially aimed at preservation of knowledge and employees). An important part of this project was the development of a condom, especially made for the people in the Kabarole district. 

The method to develop the perfect condom was simply talking to the people. Talking to the “ordinary” population, talking to the “high risk population”, talking to students, to distributers of condoms (local shop owners) and to ask them what requirements the perfect condom should meet. Preferences were investigated regarding costs, design, brand name and logo, vendors and other issues the people came up with themselves. 

The result was a condom that (1) is affordable for everyone, (2) fits into a shirt pocket, (3) has a subtle brown colour, (4) came in a 5-pack, (5) was wrapped in thin packaging and (last but not least 6) had a subtle vanilla/white chocolate aroma. The name of the condom was “Engabu”, the local word for “shield” and the logo depicted a man with spear and shield in defence against STD’s and in attack as the enemy of HIV and AIDS. Negotiations with local shop owners were made about distribution, opening hours and promotion. As public promotion of condoms was nationally prohibited, a way was found to put the name “Engabu” into the spotlights (to sell “Engabu” seemed to be less delicate then to sell “condoms” and posters stating “no condoms, no sex” were acceptable). And because advertisements in newspapers and other media were not allowed, the condoms were not only merged through seminars, health centres and consultancy services, but also through theatre and street performances. 

The goal was to decrease the initial frightful statistics within 14 years. It was done within seven: HIV prevalence among pregnant women decreased from 40% to 14%. The project turned out to be a success and the condoms were sold to the last batch. Lastly, after subsidies were exhausted, the brand was taken over by the government. However, as is often the case, the project got into oblivion due to political changes that discouraged condom use by ignoring the new ABC-message (Abstinence, Be faithful, use a Condom) and replacing it with an “Abstinence Only” one. 

The point, however, is that the project itself and the whole social marketing project around it has been a success, thanks to clever research: direct face-to-face contact with those people that you want to reach and placing the product within a social, political, religious and topographic context. 

Conclusion 1: a great and effective aids prevention project developed as a result of another problem and (fear of complete loss of agricultural knowledge and a weakened army). Until this day NGO’s haven’t learned from or copied this kind of project (except, as mentioned Joep Lange and Heineken). Maybe the expediency of an agricultural scientist is exactly what these kinds of interventions need.
Conclusion 2: you can make a condom purple, spikey or with red flames on the sides, as long as you realise what the barriers of your target group are. Explore the population you make the condoms for and talk to them, ask them about what they think makes a good condom. And do not only think about your product itself, but about the entire context within which you want to place your product; your condom in this case. And who knows… maybe next to preventing aids, you will tackle another problem.

Posted in News By Condomerie Team

Condooms in grootverpakking

15-07-2016 12:54

Condomerie grootverpakkingen

Condooms in grootverpakking

Regelmatig zien we de verbaasde blikken van klanten die naar de bovenste planken van onze apothekerskast kijken en wijzen. “Duizend condooms???” Dat zijn er nogal veel inderdaad, maar we etaleren ze niet alleen maar voor de show. Voor wie zijn die grote bulkverpakkingen dan bedoeld?

Condooms in bulken zijn over het algemeen goedkoper dan condooms die je koopt per bijvoorbeeld drie of twaalf stuks. Je kunt veel geld sparen door een bulk te kopen en de inhoud te delen, met bijvoorbeeld vrienden of huisgenoten. We hebben zelfs al bulken aan moeders verkocht, die een voorraad in huis wilden hebben voor hun jong volwassen kinderen.

Ook als je met een groep op vakantie gaat, zijn grootverpakkingen natuurlijk een voordelige keuze.

Daarnaast zijn grote verpakkingen handig voor mensen die condooms gebruiken voor hun werk. Denk aan sexwerkers, maar ook aan mensen die bijvoorbeeld voorlichting geven en grote hoeveelheden gebruiken om af te rollen op een demonstratie model. Ook krijgen we regelmatig kunstenaars over de de vloer, die een project willen doen met condooms of mensen die ze nodig hebben voor wetenschappelijke experimenten.

Maar in allereerste instantie zijn de condooms natuurlijk bedoeld voor veilige sex, waarvoor deze budget condooms trouwens net zo geschikt zijn als die in duurdere, kleine pakjes. De houdbaarheidsdatum geeft je meestal voldoende tijd om ze te gebruiken of weg te geven. Als je vandaag een bulk van 144 stuks koopt kun je ze nog zo’n vier jaar gebruiken. Dus dat zijn meer dan 1440 dagen... reken maar uit...

Voorbeelden van condooms die we in bulken verkopen zijn: 

Durex Ambassador Glyder: https://condomerie.com/glyder-ambassador.html

Durex London: https://condomerie.com/london.html

Faire-romance: https://condomerie.com/faire-romance.html

Chess: https://condomerie.com/chess.html

 

Condoms in bulk packs

We often see a surprised look at the faces of our costumers who point at the top shelf of our condom filled cabinet. “Thousand condoms???” That’s a lot all right, but we do not just display them to show off. Who, then, buys so many condoms at once?

Condoms in bulk packs can save you a lot of money on a cost-per-condom basis. You can safe some money if you buy a large amount and share them with others (maybe your friends or roommates).

Besides that, large amounts are convenient for people who use condoms for their profession. Think of sex workers, but also people who work in the field of sexual education and use condoms to roll onto a demonstration model. Sometimes artists who need a lot of condoms for an art project or people who need them for a scientific experiment visit our shop.

But most importantly of course, condoms are meant for protection against STIs and AIDS or pregnancy. The condoms in the bulk packages are perfectly fine to use for that. They are as safe as more expensive condoms. Mostly, the expiration date allows plenty of time to use them up or give them away. If you buy a bulk of 144 condoms today they will expire in about four years. That’s more than 1440 days... Just do the math...

Some examples of condoms that are available in bulk packages are: 

Durex Ambassador Glyder: https://condomerie.com/glyder-ambassador.html

Durex London: https://condomerie.com/london.html

Faire-romance: https://condomerie.com/faire-romance.html

Chess: https://condomerie.com/chess.html

Posted in News By Condomerie Team

Anti-zika condooms?

20-05-2016 13:38

zika condom

Elk passend condoom is een anti-Zika Condoom

Het zogenaamde “anti-Zika condoom” krijgt op dit moment veel media aandacht: een in Australië ontwikkeld condoom dat tegen Zika zou beschermen en waarmee Australische olympische sporters worden uitgerust voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro deze zomer. Ook Jeroen de Jager van NOS journaal vroeg zich af of en hoe het Zika condoom werkt en kwam daarom langs in onze winkel. Het interview met Condomerie oprichter Theodoor van Boven is na te luisteren op Soundclound onder “Condomerie on Zika Condom” (of zie onze Facebook pagina: /www.facebook.com/condomerie).

Zika-proof condoom niet nieuw

Het idee achter het Zika proof condoom is niet nieuw. Het principe is dat aan een extra dik condoom een speciaal glijmiddel wordt toegevoegd, genaamd VivaGel van de Australische farmaceut Starpharma. VivaGel moet virussen en bacteriën zoals HIV en dus ook Zika neutraliseren en daarmee infecties voorkomen (lees meer over VivaGel op de website van Starpharma). Diezelfde farmaceut bracht deze microbicide al in 2006 op de markt, toen nog voornamelijk als extra bescherming tegen HIV. “Oude wijn in nieuwe vaten dus”, zoals Geluidjager Jeroen de Jager terecht opmerkt. Dat het middel nu als Zika bescherming op de markt is gekomen is slimme marketing. Maar goed, als als het werkt dan werkt het. 

Over de werking van VivaGel kunnen we echter (nog) niets zeggen en ook niet over eventuele bijwerkingen van het middel. In 2003 werd het virus inactiverende middel Nonoxynol 9 op verschillende “extra veilige” condooms gebruikt. Dit middel bleek bij veelvoudig gebruik kleine genitale verwondingen te kunnen veroorzaken. We kregen klachten over irritaties en van vrouwen wiens nagellak er zelfs van kapot ging. Hopelijk is dat bij VivaGel niet het geval. We hopen te kunnen zeggen: Baat het niet dan schaadt het niet. Maar we pleiten wel altijd voor zo min mogelijk toevoeging van stoffen die eventueel schadelijke effecten zouden kunnen hebben. 

We weten niet of VivaGel schadelijk is en we weten niet of het werkt. Wat we wel weten is dat een condoom dat goed past en goed gebruikt wordt, beschermt tegen virussen en dus ook tegen seksuele overdracht van het Zika virus. Geen speciaal middeltje dus, maar wel de goede maat is ons advies. Dan heb je ook geen extra dik condoom nodig. De technologie is zo goed ontwikkeld dat een condoom met een normale dikte net zo veilig is als een dikker condoom, mits het goed past dus. 

Passend condoom en goede klamboe.

Check voordat je naar Brazilië gaat, als bezoeker of als sporter, of het condoom dat je gebruikt niet te krap of te wijd zit. Niet iedereen is standaard. Dat geldt voor de sport en ook voor condooms en daarom verkoopt Condomerie meer dan 100 maten. En verder raden we aan om een goede klamboe mee te nemen. Een blauwe misschien, want blauw schijnt goed te werken tegen muggen. Maar voor echte supporters raden we oranje klamboes aan. 

Labels:

Posted in News By Condomerie Team

Why Size Matters

28-04-2016 19:10

size-does-matter-lolly

Why Size Matters

“Measure for Pleasure” wordt vaak geroepen in onze winkel door onze winkel, geciteerd door klanten die geamuseerd één van onze visitekaartjes met meetlint bestuderen. “Size does matter” is dan de volgende veelgehoorde zin. Deze laatste staat ook op een van onze lolly condooms. Wie onze winkel kent, snapt dat deze uitspraak niet betekent dat we een waardeoordeel hechten aan een specifieke penismaat. We vinden maat simpelweg belangrijk en hieronder leggen we uit waarom.

Zoek je condoom maat.

Je kunt het vergelijken met het kopen van een spijkerbroek of BH. Ieder lichaam is anders en iedereen heeft een andere verhouding tussen lengte en omvang. Hoewel het latex behoorlijk flexibel is (zoals veel internet filmpjes aantonen waarin condooms met water worden gevuld of over een hoofd worden getrokken) kan een te strak condoom behoorlijk vervelend aanvoelen. Bovendien kan het sneller scheuren of afrollen. Bij een te los condooms bestaat de kans dat het afglijdt. "One size fits all" gaat dus ook als het gaat om condooms niet op. Vandaar dat de Condomerie rond de 100 verschillende condoommaten in de aanbieding heeft. Elk condoom in ons assortiment is gemeten en ingedeeld in ons maatsysteem: Condomerie Amsterdam Standaard (CAS). Hierdoor kun je ze makkelijk met elkaar vergelijken. Meer informatie over ons onderzoek vind je hier: https://condomerie.com/condomologie/uitleg-maatsysteem/casindex_uitleg

Aan de waslijn in onze winkel hangt een condoom van elke CAS en zo is heel duidelijk te zien dat iemand die een CAS 1 zou moeten dragen, geen CAS 9 moet gebruiken als hij veilig wil vrijen en andersom. Meestal zal de mismatch tussen penismaat en condoom gelukkig niet zo groot zijn. Maar voor veel mensen is het toch een openbaring dat condooms zo veel in maat kunnen verschillen.

Als je een pakje koopt, is het niet altijd makkelijk te zien hoe groot het condoom is dat er in zit. Als een fabrikant bijvoorbeeld “XL", “King Size” of “snugger fit” op een pakje zet is niet altijd duidelijk hoe veel kleiner of groter zo’n condoom is. Geen wonder dat veel mensen gefrustreerd raken over condooms die nooit passen, altijd afglijden, knellen en daarmee een behoorlijke spelbreker zijn. Voor veel mensen gaat dan ook een wereld open als ze erachter komen dat ze tot nu toe altijd condooms droegen die twee maten afwijken van het condoom dat hun perfect past.

Hoe weet je nu welk condoom het beste bij je past? Dit zijn wat makkelijke manieren om achter je perfecte match te komen:

Informatie op het pakje

Een standaard condoom heeft meestal een diameter van 52  mm (dit staat vaak op het pakje). Dit condoom valt bij ons in CAS 4. Een condoom met een breedte van bijvoorbeeld 56 mm of 60 mm zal ruimer vallen. Een breedte van 49 of 47 mm zit weer strakker. De lengte van een condoom vindt u meestal niet op het pakje.

Meten

De meest gemakkelijke en accurate manier is om thuis alvast je meetlint erbij te pakken en zowel je omtrek als je lengte te meten. Hoe je dit precies kunt doen lees je op https://condomerie.com/condooms-op-maat. Hier kun je ook gelijk je maten invoeren. De site geeft je dan meteen een overzicht van welke condooms jou zouden moeten passen. Je kunt echter ook contact met ons opnemen of met je gegevens langs de winkel komen.

Overleg

Zonder meten komen we vaak ook al een heel eind. Aan de hand van vragen over welke condooms je tot nu toe hebt gebruikt en waarom deze wel of niet bevielen kunnen wij een inschatting maken welke CAS jou zou kunnen passen. Dit kan in de winkel, maar ook via e-mail.

Proefpakket

Onze proefpakketten geven je de mogelijkheid om van verschillende merken condooms in jouw maat uit te proberen. Ieder merk voelt, ruikt en past weer net anders en uiteindelijk is er maar één manier om erachter te komen wat jouw toekomstige condoom wordt: “Proberen is leren”. Misschien ook een leuke spreuk voor op een lolly…. 

Why Size Matters

“Measure for pleasure!”, we hear those words a lot in our shop, read out loud by amused customers who study one of our business cards that look like measuring tapes. “Size does matter” is another popular expression. It is printed on some of our lollipop-disguised condoms. It is not our intention to communicate any preferences concerning penis size with those words. Instead, what we mean is that size is important when it comes to using condoms. Let us explain why. 

Find your condom size.

Buying a condom is like buying a pair of jeans or a bra. Every body is different and everyone has different proportions between circumference and length. Although latex is pretty flexible (as videos that circulate on the internet demonstrate by showing people filling condoms with water or pulling them over their heads), a condom that is too tight feels uncomfortable and is more likely to tear or roll down. A condom that is too wide might slip off. Hence, "one size fits all" doesn't apply when it comes to choosing a condom. Therefore, Condomerie offers over 100 different condom-sizes. Each condom in our assortment is carefully measured and classified in our measurement system: Condomerie Amsterdam Standard (CAS). This makes it easier to compare different condoms. If you are interested to read more about our research go to https://condomerie.com/condomologie/uitleg-maatsysteem/casindex_uitleg

The differences in condom-sizes is quite evident when you see them next to each other. In our shop we hung 9 different condoms in 9 different sizes (ranging from small to large) on a clothesline. For many people, seeing the range of condom sizes in this way is a real eye-opener. 

If you buy a package of condoms, it will not always be completely clear to you what size you are buying. If a manufacturer or brand mentions “XL”, “King Size” or “Snugger fit” on the box it doesn’t make completely clear how much these condoms differ from an average size (i.e. it is relative). No wonder that people get confused or even frustrated about condoms that never fit, slide off, tear, feel too tight and as a result take away a lot of the fun. It doesn’t have to be this way. There are many possibilities out there that could be a far better match that the condom you’ve been using before. Finding the right condom will make the use of it more comfortable and safe. 

So how to find out which condom is right for you? These are the easiest options to find that out:

Package information

A standard sized condom usually has a lay flat width of 52 mm (which is often mentioned on the package). In terms of our measurement system this would be a CAS 4. If the package mentions a lay flat width of 56 mm or 60 mm the condom will be wider. 49 or 47 mm is tighter. 

Measuring 

The easiest and most accurate way is to measure yourself at home. How to do this is clarified on this page: https://condomerie.com/condooms-op-maat. Here you can also enter your measurements and immediately get an overview of which condoms will fit. But you can also contact us or come by the shop to tell us your measurements, so we can discuss the different options together. 

Personal advice

Without your measurements there are also ways to help you out. By asking you questions about the previous brands you have been using and why you liked or disliked them, we can estimate which condoms could be right for you. For advice you can come by our shop or send as an E-mail. 

Trial packages

Our "trial-packages" contain one condom of each brand that offers a condom in your size. This gives you the opportunity to try different brands. Each brand feels, smells and fits slightly different and in the end there is just one way to find which condom will be your favorite one: try it yourself. 

Labels:

Posted in News By Condomerie Team

Female condom comfortable

18-03-2016 12:45

Vrouwencondoom comfortabel? 

Vaak krijgen we vragen over het vrouwencondoom en waarom je het zou gebruiken in plaats van een “gewoon” mannencondoom.  Het vrouwencondoom biedt een mogelijkheid voor vrouwen om zichzelf te beschermen, en dus niet afhankelijk te zijn van de man die wel of geen condoom draagt. Ook is het een oplossing voor stellen, die geen passend condoom voor de man kunnen vinden. Maar daarnaast is er ook een ander niet onbelangrijk argument om een keer een vrouwencondoom uit te proberen. Sommige mensen - met name zij die gewend zijn om zonder condoom te vrijen - vinden een vrouwencondoom namelijk comfortabeler dan een mannencondoom. 

Als je gewend bent om zonder condoom te vrijen (bijvoorbeeld omdat je een vaste relatie had en een ander anticonceptiemiddel gebruikte en een SOA kon uitsluiten) kan het gebruiken van een vrouwencondoom, in ieder geval voor de man, iets dichter in de buurt komen van het gevoel om te vrijen zonder condoom. Het zit niet strak om de penis van de man heen en dat kan voor hem tot meer sensatie leiden (let wel dat geen enkel condoom te strak hoort te zitten en je er altijd op moet letten dat je de juiste condoommaat gebruikt. Meer informatie vind je onder “condooms op maat” op onze website). Een vrouwencondoom past bijna altijd en is dus niet afhankelijk van de penismaat van de man.

Een ander voordeel van het vrouwencondoom is dat de vrouw het enkele uren voor het vrijen kan inbrengen, waardoor de vrijpartij niet onderbroken hoeft te worden.  Een veel verkocht vrouwencondoom is het FC2. Dit is gemaakt van nitriel en dus ook geschikt voor de meeste mensen met een latex-allergie. Het materiaal past zich goed aan aan de lichaamswarmte, wat ook weer kan bijdragen aan een natuurlijk gevoel. 

Vrouwencondooms hebben meestal een binnenring of een kleine spons – die je inbrengt in de vagina – en een buitenring – die buiten de vagina blijft. Beide ringen zorgen ervoor dat het vrouwencondoom op zijn plaats blijft, maar kunnen ook voor extra plezier zorgen doordat men er tijdens het vrijen tegen aankomt.  Op deze website is er een heleboel meer te lezen over het vrouwencondoom (via het menu of de zoekmachine) en via onze webshop kun je verschillende vrouwencondooms bestellen om ze zelf te proberen. 

female-condom

Female Condom comfortable?

We get many questions about female condoms and what makes them a good alternative to “regular” male condoms. The female condom offers a possibility for women to protect themselves rather than depend on the guy wearing a condom or not. It can also be a solution for couples who are not able to find a condom in the man’s size. But there is also another quite important reason to consider trying a female condom. Some people - especially those who are used to having sex without a condom - find the female condom more comfortable than male condoms.

If you are used to having sex without a condom (for instance when having been in a steady sexual relationship in which you where using alternative contraception and able to rule out STD’s), a female condom can, especially for the man, feel a bit more “natural” than a male condom when having intercourse. Because the condom feels less tight for him, it might lead to more sensation (be aware though that no condom should be too tight and to choose the right condom size.

More information on this website under "condooms op maat". A female condom almost always fits and is independent from the man’s size. Another comfortable fact about the female condom is that you can wear it a few hours before you start having sex. Therefore, you do not have to interfere the lovemaking. A popular female condom is FC2. It is made of Nitril, which means that it can also be used by most people with a latex allergy. This material adjusts easily to the body temperature which can contribute to a more natural sensation. Female condoms are equipped with an outer ring, which stays outside of the vagina, and an inner ring or a sponge, which is inserted inside the vagina. Both keep the condom in place, but can also contribute to extra stimulation as you will be in contact with it and make it move during sex. On our website you can read more about the female condom and how to use it (through the menu or the search option) and on our webshop you can order different types of female condoms to try them yourself.

Posted in News By Condomerie Team

Will Coldwell
theguardian.com, Tuesday 20 May 2014 12.53 BST
The Condomerie is the world's first specialist condom shop, a treasure trove of latex artistry that has helped keep the city's (in)famous red-light district safe and sheathed since 1987. The colourful store and information centre on Warmoesstraat – one of the oldest streets in the city – displays an eye-opening collection of rubbers as well as colourful hand-painted novelty condoms in the shape of chickens, frogs and, ahem, Big Ben. There's even a small "condom museum" (currently closed for refurbishment). Perhaps it's hard to imagine it now, but when the idea for the shop was first, er, conceived during a discussion in a restaurant between three friends, it really was a radical proposition. The work the shop has done to break down the taboos surrounding contraception and sexually transmitted diseases – particularly HIV – makes it far more than a shop; it's more like a rather important institution in modern sexual history. 

 

Posted in News By Theodoor van Boven
Over de nieuwsbrief
Bij inschrijving ontvangt u ca. 6 keer per jaar via Mailchimp onze nieuwsbrief. Afmelden kan dmv een link in de nieuwsbrief, of door contact met ons op te nemen.
 
Over ons

De Condomerie is 's werelds eerste condoomspeciaalzaak, opgericht in 1987 te Amsterdam.

kvk. 33193870.

VAT NL0086.82.033.b01.

Volg ons

Volg ons op social media:

Nieuwsbrief
Klantbeoordelingen