Start chat!
Chat accepted!
Sorry, the chat is not available at this moment.

Skip to Main Content »

Worlds First Condom Speciality Shop
 

U hebt niets in uw winkelwagen.

Taal

You're currently on:

SmartFormer Gold is not registered. Please register the Magento Form Builder here

Groothandel

Condomerie® groothandel levert wereldwijd uitsluitend aan firma's of organisaties. De groothandelscatalogus bevat een grote verscheidenheid aan condooms, glijmiddelen en andere producten.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van V.O.F. Condomerie® Het Gulden Vlies™, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 193.870, aldaar gedeponeerd.

Artikel

 

 • Definities
  1. Onder "koper" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met V.O.F. Condomerie® Het Gulden Vlies™ hierna te noemen 'Condomerie®', een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
  2. Onder "consument" wordt in deze voorwaarden verstaan
   iedere koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

   

  Artikel 2. Toepasselijkheid

  1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen teworden.
  3. Alle in deze voorwaarden opgenomen bepalingen zijn tevens van toepassing voor de consument, tenzij ten aanzien van de consument uitdrukkelijk anders is bepaald.

   

  Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

  1. Alle door Condomerie gedane aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. Een overeenkomst tussen Condomerie en koper komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk door Condomerie is bevestigd, dan wel doordat Condomerie geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven.
  3. Bij het aangaan van de overeenkomst is Condomerie gerechtigd zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft Condomerie het recht de opdracht te weigeren.

  Artikel 4. Prijzen

  1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro, exclusief B.T.W.
  2. De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van materialen, lonen, sociale -, fiscale lasten, invoerrechten en vrachtkosten welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantie-premies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is Condomerie gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
  3. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
  4. Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt, is koper bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop koper daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.
  5. Indien de koper consument is en conform lid 2 sprake is van een prijsverhoging, is consument gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

  Artikel 5. Levering

  1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Condomerie derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en haar een laatste termijn voor levering te worden gegund.
  2. Aan de leveringsplicht van Condomerie zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. Het ontvangstbewijs door koper ondertekend of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-
   afname komen de opslag- en overige kosten voor rekening van koper.
  3. Indien koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de zaken dient mede te werken, zijn de zaken voor risico van koper vanaf het ogenblik dat zij voor verzending c.q. levering gereed staan.

  Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en -overgang

  1. Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Condomerie, blijft het geleverde eigendom van Condomerie.
  2. Koper is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat koper aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Condomerie heeft voldaan. Door Condomerie afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
  3. Wanneer koper enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 7 lid 1 voordoet, is Condomerie zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd de geleverde zaken terug te (doen) nemen. Koper verleent Condomerie hiertoe onherroepelijk machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt en verplicht zich aan Condomerie alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan koper een boete van € 45,37 per dag verbeurt.
  4. Ingeval Condomerie het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 1 ontbonden.
  5. Koper is verplicht Condomerie direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door Condomerie geleverde, voor zover deze (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer zich enige omstandigheid van artikel 7 lid 1 voordoet.
   Mocht later blijken, dat koper niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd ten bedrage van 15% van het door hem aan Condomerie verschuldigde bedrag, exclusief BTW, met een minimum van € 45,37.

  Artikel 7. Opzegging en beëindiging overeenkomst

  1. Condomerie behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met koper zonder rechterlijke tussenkomst te beindigen, indien de koper:
   a. surséance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat vanfaillissement wordt verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld;
   b. enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door Condomerie eerst in gebreke is gesteld teneindealsnog na te komen binnen een redelijke termijn;
   c. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;
   d. het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer koper een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.
  2. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op koper terstond opeisbaar en is Condomerie daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente.
  3. De post "winstderving" bedraagt tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 45,37 (excl. BTW) behoudens tegenbewijs; de post "gederfde rente" heeft de hoogte van de wettelijke rente.

  Artikel 8. Risico-overgang

  1. Alle risico van transport van te leveren of geleverde zaken, berust bij koper, zowel wat betreft de directe- als de indirecte schade, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien koper consument is en de zaken bij koper/consument worden bezorgd, is de zaak pas voor risico van de koper van de bezorging af.
  2. Het door Condomerie geleverde is, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, met ingang van het tijdstip van (af)levering voor risico van koper.

  Artikel 9. Garantie

  1. Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming korresponderend gebruik van de geleverde zaken en mits deze worden gebruikt conform de aan koper verstrekte handleidingen en specificaties.
  3. Elke garantieverplichting vervalt, wanneer koper het verrichte of geleverde:
   a. zelf wijzigingen in of aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten;
   b. voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;
   c. op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden.
  4. Indien koper consument is gelden, onverminderd het in dit artikel gestelde, voor wat betreft de verplichtingen van de Condomerie de wettelijke bepalingen.

  Artikel 10. Aansprakelijkheid

  1. Condomerie aanvaardt aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebreken in geleverde zaken waarvoor Condomerie aansprakelijk is, voorzover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
  2. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Condomerie beperkt tot het faktuurbedrag.
  3. Indien koper niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen, welke Condomerie noodzakelijk of nuttig acht teneinde de leveringen te kunnen verrichten, aan Condomerie verleent, kan koper nimmer schadevergoeding of enige ander rechten ontlenen bij niet-nakoming van de overeenkomst door Condomerie.
  4. Condomerie is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking e.d., welke afwijkingen koper derhalve niet het recht geven zaken te
   weigeren.
  5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Condomerie of haar leidinggevende ondergeschikten.
  6. Indien de koper consument is gelden voor de aansprakelijkheid van de Condomerie de wettelijke bepalingen.

  Artikel 11. Betaling

  1. Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden onder rembours of binnen 8 dagen na faktuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door Condomerie aangewezen bank- of girorekening.
  2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuld-
   vergelijking. Koper mag om generlei reden zijn betalingen opschorten.
  3. Indien koper consument is geldt het in het vorige lid bepaalde niet.
  4. Indien Condomerie het faktuurbedrag niet binnen de termijn van 8 dagen van koper heeft ontvangen, is deze daarover een rente verschuldigd conform de wettelijke rente, geldend gedurende de tijd dat koper in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden.
  5. Indien de betaling van een termijn niet binnen 8 dagen na faktuurdatum is ontvangen en wanneer Condomerie alsdan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens koper neemt, is deze gehouden tot betaling van de door Condomerie te maken (buiten)gerechtelijke incasso-kosten, welke zijn vastgesteld op minimaal 15% van het te betalen faktuurbedrag (of een gedeelte daarvan), zulks met een minimum van € 68,06 onverminderd eventuele door koper krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proces-kosten.
  6. Alle door of namens koper gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare fakturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere faktuur.
  7. Indien koper met betaling van een deellevering c.q. leveringsfase in gebreke blijft, is Condomerie gerechtigd de overige nog uit te voeren orders c.q. fasen op te schorten met de termijn gedurende koper een opeisbare (deel)faktuur onbetaald laat, onverminderd het recht van Condomerie om na ingebrekestelling de opdracht(en) definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen Condomerie tot op dat moment te vorderen heeft onverminderd het recht van Condomerie op schadevergoeding conform het bepaalde in artikel 7.

  Artikel 12. Overmacht

  1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat Condomerie wegens buitengewone omstandigheden zoals: vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, brand, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke
   omstandigheid waarop Condomerie redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.
  2. In geval van overmacht is Condomerie gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtssituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat Condomerie tot
   betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper gehouden is.
  3. Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 3 maanden is koper evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen.
  4. Bij beëindiging als voren bedoeld is Condomerie gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is Condomerie niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper.

  Artikel 13. Klachten

  1. Koper dient de zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na ontvangst der zaken ter kennis van Condomerie zijn gebracht.
  2. Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, ter kennis van Condomerie zijn gebracht.
  3. Indien de klacht door Condomerie juist wordt bevonden, zal Condomerie de nodige tijd gegeven worden om de zijns inziens vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de
   afgekeurde zaken door andere te vervangen.
  4. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt, dat derden iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Condomerie is geschied en in noodgevallen, waarin de
   koper zich vooraf onmogelijk met Condomerie heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin Condomerie terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
  5. Klachten betreffende de (deel)fakturen dienen uiterlijk binnen zeven dagen na verzenddatum ter kennis van Condomerie te zijn gebracht.
  6. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt koper geacht het geleverde/verrichte, respectievelijk de faktuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door Condomerie in behandeling genomen.
  7. Reklames ontslaan de koper niet van zijn verplichting tijdig conform artikel 11 te betalen.

  Artikel 14. Merk- en handelsnaam

  1. Het is koper uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door Condomerie in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Condomerie.
  2. Koper zal bij de in lid 1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van Condomerie nauwgezet opvolgen.
  3. Bij overtreding van dit artikel verbeurt koper een boete van € 22689,01 per overtreding, onverminderd het recht van Condomerie volledige schade-vergoeding te vorderen.

  Artikel 15. Retourzendingen

  1. Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Condomerie zijn niet toegestaan.
  2. Indien retourzendingen zonder toestemming van Condomerie geschieden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.
  3. Retourzendingen zonder toestemming van Condomerie
   ontheffen koper nimmer van diens betalingsverplichtingen.

  Artikel 16. Toepasselijk recht
  Op alle met Condomerie aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

  Artikel 17. Geschillen

  1. Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met een overeenkomst met koper worden, ingeval de Rechtbank bevoegd is, bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens bevoegdheid van Condomerie het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de woon c.q. vestigingsplaats van koper te brengen.
  2. Indien koper consument is, is lid 1 niet van toepassing. Alsdan gelden voor de bevoegdheid de wettelijke bepalingen.

  AMSTERDAM, JULI 1999

 • Over de nieuwsbrief
  Bij inschrijving ontvangt u ca. 6 keer per jaar via Mailchimp onze nieuwsbrief. Afmelden kan dmv een link in de nieuwsbrief, of door contact met ons op te nemen.
   
  Over ons

  De Condomerie is 's werelds eerste condoomspeciaalzaak, opgericht in 1987 te Amsterdam.

  kvk. 33193870.

  VAT NL0086.82.033.b01.

  Volg ons

  Volg ons op social media:

  Nieuwsbrief
  Klantbeoordelingen